Kohanemis- ja taastumisvõime

Lisaks visioonile, missioonile ja konkreetsetele strateegiatele, peab kogukonnal olema ka vahenditekogu eneseregulatsiooniks ja kohanduste tegemiseks. Nii nagu elusorganism saab erinevate vahendite kaudu keskkonnalt vajalikku tagasisidet ja pöörab sellele tähelepanu, vajab samasugust mehhanismi ka organisatsioon. Tagasiside on vastus ja tagajärg meie erinevatele tegudele, mis avaldab mõju nii meie endi kui ka teiste inimeste eludele.

CLIPSi mudelis väljendub see kõigil viiel tasandil:

  • Teiste inimeste vastustena (individuaalne).
  • Rühma õhustikus (kogukondlik).
  • Soovis visiooni, missiooni ja strateegilisi eesmärke sõnastada (kavatsus).
  • Otsuste ja ülesannete täitmise korraldamise haldamises (ülesehitus).
  • Tegevuste tulemusel sündinud konkreetsete resultaatide tekkimisena (ellurakendamine).

Kuna keskkond ja olud on pidevas elusas muutumises, siis puutub iga projekt kokku üsnagi vastuoluliste takistustega. Näiteks: kui osa missioonist on tagada isemajandav jätkusuutlikkus toiduga varustamisel, kuid keskkonnatingimused tekitavad riskiolukorra (põud, kehv mullastik jne.), siis tuleb kogukonnal kohaneda tegeliku, soovidele mittevastava olukorraga.

Projekti arengu käigus võib tulla ette ootamatuid ehmatusi, mis toovad kaasa suuri vapustusi kogukonnas eneses. Õnnetused, tulekahjud, suured finantsraskused jne., nõuavad töörühma liikmetelt ühise taastumisvõime teadlikku arendamist. See on kiirelt muutuvas maailmas oluline oskus.

 

Selge nägemus kogu protsessist, mitte ainult eesmärgist aitab integreerida nii strateegiat kui ka kogukonnakultuuri, mis omakorda aitab kiiremini kohaneda uute olukordadega ehk teisisõnu, parandab taastumis- ja muundumisvõimet.

Mõlemat – nii protsessi kui ka tulemusi tuleks perioodiliselt üle vaadata.

 

Kollektiivne loovus on kohanemisvõime allikas. Loovus ei tähenda ainult kunstilist väljendust, vaid ka võimet uuendusi teha. On olemas palju mudeleid kuidas uuendusmeelsust õppida ja edendada: mängud, ajurünnakud, meelekaardid, probleemide loominguline lahendamine jne. Iga kogukond võib valida meetodid, mis on kõige paremini kooskõlas nende olemuse ja eelistustega. Siinkohal on oluline teadvustada muutuse tähtust ja lasta muutusteprotsessil toimuda, olles alati valmis kohanema uuenenud reaalsusega.