Kogukonnaprojektides väljendab visioon sageli ühist soovi rakendada väärtusi, mis on tavaühiskonnas unarusse jäetud: võrdsus, solidaarsus, jätkusuutlikkus, kinkemajandus jne. Püüd neid väärtusi valitud missiooni kaudu ellu viia on juba iseenesest uue kultuuri loomeprotsess.

Visioon (miks?) on pikaaegne nägemuslik kuvand reaalsusest, mida me kogukonnaliikmete ja laiemas plaanis kogu planeedi jaoks luua soovime. Visioon peegeldab kogukonnaliikmete jagatud maailmavaadet.

See vastab küsimusele: „Miks meie kogukond eksisteerib?” – sisuline vastus peitub asjaolus, mis moodi muudab antud kogukonna olemasolu maailma paremaks paigaks ja see viitab ideaalidele, väärtustele ja isegi unistustele, mis on kogukonnaliikmete jaoks olulised ja mille osas järeleandmisi ei tehta. See peaks olema piisavalt lühidalt ja selgelt sõnastatud, olemaks mõistetav ja kutsuv potentsiaalsete uute liikmete jaoks. Näiteks: „Tahame üheskoos töötada rahu ja mõistmise edendamisel inimeste vahel ning austuse suurendamisel kõigi elusolendite vastu; loome oma kogukonna ja elukeskkonna, kus meie liikmed saavad elada harmoonias, solidaarsuse ja tasakaalus looduse ja keskkonnaga.”

Missioon (mida?) on juba konkreetsem ja lokaliseeritum selgemalt suunatud vaade sellele, mida kogukond teeb selleks, et visioon ellu viia ning selle kultuuriline, keskkonda puudutav ja sotsiaalne kontekst ka reaalsuseks muuta. Ka siin peab olema sõnastus piisavalt lihtne ja selge, mida on lihtne meelde jätta ja tsiteerida ning mis annab teavet selle kohta, mida antud kogukond tegelikult teeb. See vastab küsimusele: „Mida me oma unistuse elluviimiseks teeme?” Näiteks: „Loome kogukondliku elukeskkonna umbes 50-le inimesele, jagatud ühispinnad soodustavad koostegutsemist, jagamist ja loovust, haldame ühist põllumaad jätkusuutlikult, lähtudes permakultuuri põhimõtetest. Igal isikul, perel ja väikesel rühmal on oma privaatne elamispind, mis vastab nende vajadustele ja võimalustele. Meid inspireerib teadlikult valitud lihtsus, jätkusuutlikkus ja vastastikune austus.”

Strateegilised eesmärgid/strateegiline plaan (kuidas?) on kogum selgelt sõnastatud ja täpselt defineeritud samme, mida kogukond kavatseb astuda selleks, et liikuda tõhusalt visioonis ja missioonis kirjeldatud kuvandi suunas. See sisaldab kindlat ajakava ja loetelu konkreetsetest tegevustest, mis kogukond lähitulevikus ette võtta kavatseb. Siin võib olla suuniseid juhtimiseks, otsuste langetamiseks, majandustegevuseks ja kinnisvara küsimustega tegelemiseks.

Rühmaprotsessid peaksid olema strateegiate loomisse juba sisse kavandatud. Seega võib küsimuse „miks?” vastused integreerida kavaks „kuidas?”, jättes samas ruumi asjaolule, et kõik ei kujune alati nii, nagu algselt sai plaanitud.

Strateegilised eesmärgid ei pea olema ainult lühiajalised, kuid neil peab olema kindlalt paika pandud ajaraamistik, mis aitab kaasa igapäevaste taktikaliste otsuste langetamisele koosolekute käigus.

Eesmärgid vastavad küsimusele: „Mida me teeme selleks, et meie visioon ja missioon ellu rakendada, mis ajaks me seda teeme ja miks?”

Siin on näide strateegilistes eesmärkidest, mis järgivad (Specific, Measurable, Achiveable, Realistic and Timely ehk SMART) mudeli „Spetsiifiline, Mõõdetav, Saavutatav, Realistlik ja Õigeaegne” suuniseid:

„Loome sotsiokraatiale põhineva ühenduse (2 kuu jooksul), leiame kogukonnale asupaiga (6 kuu jooksul) ja koostame permakultuuri põhimõtetele rajaneva arengukava (12 kuu jooksul). Tutvustame oma projekti eesmärgiga leida vähemalt kolm uut liiget (6 kuu jooksul) ning teeme seda kümnest sündmusest koosneva avaliku üritustesarjaga, mis on mõeldud nii inimestele kui ka kohalikele võimudele info ja inspiratsiooni jagamiseks (12 kuu jooksul).”

Selgelt sõnastatud nägemus, missioon ja eesmärgid, olgu siis kodulehel, infolehtede näol või ettekandena, toob selgust ja aitab väljastpoolt vaatlejail saada üldpilti projekti olemuse ja tegemiste kohta. Siseringile (kogukonnaliikmetele) on kavatsus otsuste langetamise suuniseks, eriti raskete küsimuste korral, kui liikmete vahel tekib tugev lahknevus. Sellisel juhul peab kogukond leidma vastuse küsimusele: „Kas see aitab meid lähemale meie missiooni saavutamisele ja eesmärkide täitmisele?”