Individual

Põhipunktid:

  • Uue elukorralduse loomine või ühiskondlike valupunktide lahendamine võib osutuda väljakutseterohkeks, nõudes inimestelt muutumist ja kohanemist seninägematul moel.
  • Küps, oskuslik ja vastutustundlik emotsioonide, uskumuste, harjumuste ja suhtumistega toimetulek on kogukonnaprojektide edu juures võtmetähtsusega.
  • Arendades eneses elukestva õppuri suhtumist aitab inimestel ja inimrühmadel tulla toime erinevate väljakutsetega ning seeläbi toetada nii üksikisiku kui ka kollektiivi arengut ja loovust.
  • Isiklikku kasvu toetavate mõtteraamistike jagamine võib muuta potentsiaalse konflikti hoopis senisest suurema kooskõla saavutamise võimaluseks ja tõsta kogukonna suutlikkust saavutada ühine eesmärk.
  • Kavatsuste ja pühendumuse avameelne väljendamine loob sünergia, milles kollektiivsed eesmärgid ja individuaalne algatus muutuvad vastastikku kasutoovaiks.
  • Kogukonnaprojektiga ühinemine pakub võimalusi individuaalsetele vajadustele kollektiivsete lahenduste leidmiseks.

Ülevaade

Teadlikult tehtud valik elada ja töötada koos mõttekaaslastega toob kaasa nii võimalusi kui ka väljakutseid igale üksikule kogukonnaliikmele. Rühma toimivus pikemas perspektiivis sõltub sellest, kuidas iga üksik rühmaliige mõlema eelmainituga toime tuleb. See, kuidas me millelegi reageerime omakorda sõltub valdavalt meie suhtumisest, taustast, isiklikest vajadustest ja oskusest neid väljendada. Samavõrra sõltub see meie valmisolekust õppida ja arendada uusi oskusi, olemaks senisest teadlikum oma reaktsioonide suhtes nii enese, kaaslaste kui ka kogukonna kui terviku osas.

Soov elada kogukonnas või see luua näitab, et inimesel on vastav maailmavaade. Kuhu võib kuuluda näiteks tahe haarata initsiatiiv ja avastada midagi uut, soov elada senisest erinevalt, igatsus parandada maailma või soov elada senisest suuremas joonduses oma ideaalide ja väärtushinnangutega.

Kuigi tegemist on loova ja positiivse sammuga, tähendab senisele igapäevaelule alternatiivide otsimine ka väljakutset isiku senistele harjumustele, uskumustele ja käitumismustritele – sageli on neil nähtustel sügavamad juured, kui pealtnäha paistab ning inimene ise ei adu nende terviklikku olemust enne, kui ta on asunud kogukonna loomise, sellest töötamise või elamise teele. Lisaks kõigele muule nõuab kogukondlik elu isiklike uskumuste, vajaduste ja prioriteetide vaatlemist suhestatuses kogu rühma kavatsuste, kokkulepete ja eesmärkidega ning teiste kogukonnaliikmete isiklike uskumuste, vajaduste ja taustaga. See on püsiv protsess, mis nõuab inimestelt sotsiaalsete normide, harjumuste ja käitumismustrite tundmaõppimist ja enesest nende mustrite lahtiühendamist, mis võivad projekti teele takistusi luua ning samas uute, kogukonda ja selle liikmete kavatsuste ja visioonide teostumist toetavate, omaduste õppimist.

Uute oskuste, elukestva õppija ellusuhtumise ja üha kasvava teadlikkuse toel saavad kogukonnaliikmed pöörata teele paratamatult kerkivad katsumused uuteks võimalusteks iseendi ja koostööprojekti teostamisel, muutes kogukonnaks kasvamise teekonna põnevaks seikluseks täis uusi avastusi.