CLIPSi mudel

CLIPSi luues töötasime välja kontseptuaalse mudeli kontsentrilistest ringidest, mis illustreerib kogukondliku projekti kompleksset dünaamikat ja erinevaid kihistusi. Kihid algavad üksikisiku ja kogukonna suhtega ja jätkuvad kavatsuse, ülesehituse ja ellurakendamisega.

CLIPSi mudel on visuaalne kujutis erinevate kihtide omavahelisest seostatusest, mis algab kesksest tuumseosest üksikisiku ja kogukonna vahel. Need kaks on kesksed ja iga projekti eluterveks arenguks esmatähtsad. Ei ole olemas õilmitsevat kogukonda ilma, elus edenevate inimesteta. Funktsionaalne kogukond on äärmiselt soodne paik isiklikuks kasvuks.

Järgmine samm kogukondliku projektialgatuse arengus on kavatsuste paikapanemine. Seejärel luuakse toimiv ülesehitusmudel – ülesehitus peab ühtima kogukonna kavatsuste ja väärtustega. Juhtimine, otsuste langetamine, omand, võim ja suhtlus ning muud aspektid tuleb paika panna. Kõige viimasena vormub kõige viimane ehk ellurakendamise kiht, mis kasvab välja kavatsustest ja ülesehitusest.

Ideaaloludes on üksikisik, kogukond, kavatsused, ülesehitus ja elluviimine omavahel täiuslikult seostatud. Siiski näitab meie kogemus, et elluviimine ei ühildu sageli kavatsustega kuigivõrd hästi. Ülesehitus võib olla puudulik või ebakohane, tekitades segadust ja tõrkeid. Kavatsused võivad hägustuda, kui neid regulaarselt üle ei vaadata ega eluliselt ei seostata, sageli juhtub see siis, kui keegi teine peale projekti algasutajate ei ole neid sügavamalt omaks võtnud. Kavatsuse, ülesehituse ja ellurakendamise omavaheline sidusus ja üksikisiku ning kogukonna vaheline tasakaal on pidevas kõikumises. Konfliktide ja tõrgete põhjused leiab hõlpsalt üles, sest enamasti tulenevad probleemid kas asjaolust, et eri kihtide vahelistele seostele ei pöörata piisavalt tähelepanu või jäetakse mõni kiht unarusse.

CLIPS juhend keskendub esmalt neljale esimesele kihile: üksikisikule, kogukonnale, kavatsusele ja ülesehitusele. Viiendat kihti, ellurakendamist, illustreeritakse vaid paari näitega, mis aitavad mõista kihtidevahelisi seoseid.